Dagmar Klepáčková CA Orchidea

  • +420 720 962 602
  • hostinne@ca-orchidea.cz

Obchodní pomínky

Úvod
Cestovní agentura ORCHIDEA - Dagmar Klepáčková (dále jen CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů cestovních kanceláří (dále jen CK), se kterými má řádně uzavřené smlouvy o obchodním zastoupení a plné moci. 

Všechny zastoupené CK jsou pojištěny proti úpadku a jsou prověřeny několikaletou obchodní historií.
Doklad o pojištění obdrží zákazník spolu s cestovní smlouvou.

Ceny, slevy, bonusy
CA ORCHIDEA nabízí zájezdy za stejnou cenu jako pořádající CK, a to včetně veškerých slev,věrnostních bonusů, akčních výhod apod. Vzhledem k objemu zadávaných dat CA nezaručuje stoprocentní správnost a přesnost všech vystavených informací na webových stránkách.
Pro zákazníka jsou závazné informace, které obdrží na cestovní smlouvě a cestovní pokyny zaslané cestovní kanceláří.
CA si vyhrazuje právo na opravu případných nepřesností, které mohou vzniknout při přepisu zájezdů do databáze serveru, i po rezervaci.
CA nenese odpovědnost za případné škody klienta vzniklé v souvislosti s nepřesnými daty na stránkách CA.

Objednávka a postup při rezervaci
Každý zákazník může na stránkách CA ORCHIDEA, telefonicky nebo poštou nezávazně objednat neomezený počet zájezdů. Po obdržení nezávazné objednávky pracovník CA ověří, zda je zájezd volný a pokud ano,vytvoří u pořádající CK předběžnou rezervaci na zákazníkovo jméno. Pokud zájezd volný není, oznámí to CA zákazníkovi a navrhne mu vhodné alternativy. Doba předběžné rezervace bývá zpravidla několik dnů, u zájezdů na last minute zpravidla několik hodin. Okamžitě po vytvoření rezervace kontaktuje pracovník CA zákazníka a sdělí mu, do kdy je zájezd rezervován a celkovou cenu zájezdu. Zákazník se musí během trvání rezervace rozhodnout, zda zájezd objedná, či nikoliv. Pokud se rozhodne kladně, sdělí pracovníkovi CA všechny údaje potřebné k vyplnění cestovní smlouvy (někdy též přihláška k zájezdu). Vyplněnou cestovní smlouvu pošle CA mailem nebo poštou zákazníkovi, spolu s potvrzením o pojištění CK proti úpadku, všeobecnými obchodními podmínkami CK a způsobem platby. Smlouva takto zaslaná má ze zákona stejnou platnost, jako originál zaslaný poštou.
Zákazník smlouvu zkontroluje, případně doplní data o spolucestujících a podepsanou smlouvu odešle mailem do CA spolu s dokladem o uhrazení platby. Svým podpisem zákazník stvrzuje správnost údajů na cestovní smlouvě,souhlas s obchodními podmínkami CA a souhlas s tím, že obdržel všechny přílohy, které tvoří nedílnou součást cestovní smlouvy. Po obdržení podepsané cestovní smlouvy a dokladu o provedení platby, zasílá CA cestovní smlouvu k potvrzení pořádající CK. Smlouva se stává závaznou v okamžiku jejího potvrzení ze strany pořádající CK. Pokud ve zcela vyjímečném případu CK smlouvu nepotvrdí, vrátí CA zákazníkovi neprodleně všechny jeho uhrazené platby. Zákazník však nemá nárok na náhradu škody.
CA nenese odpovědnost za následky pozdního obdržení podepsané cestovní smlouvy nebo za následky vzniklé vyplněním chybných údajů v cestovní smlouvě. CA si vyhrazuje právo na opravu případných nepřesností, které mohly vzniknout překlepem či chybou při zadávání dat do systému. Stejně tak si CA vyhrazuje právo nepřijmout neúplné, či matoucí objednávky (např. s chybějícím telefonním číslem) a to i bez odpovědi zákazníkovi.

Platba
Nikdy neplatíte před podepsáním cestovní smlouvy!
Informace o ceně zájezdu, způsobu platby, termínech splatnosti a čísle konta, na které se má zájezd zaplatit, jsou uvedeny v cestovní smlouvě. Obecně platí, že u zájezdů objednávaných více jak 30 dní před odjezdem, platí zákazník zálohu dle podmínek CK (obyčejně 50% z celkové ceny zájezdu) v den podpisu cestovní smlouvy a doplatek nejpozději 30 dní před odjezdem. U zájezdů objednávaných méně jak 30 dní před odjezdem (např. last minute) platí zákazník celkovou cenu jednorázově v den podpisu smlouvy. Platby lze provést bankovním převodem na účet CA nebo CK, složením hotovosti v bance nebo na pobočce CK.
Konkrétní způsob platby závisí na podmínkách pořádající CK a je vždy specifikován v cestovní smlouvě. Objednavatel zájezdu se při podpisu smlouvy zavazuje CA, CK uhradit skutečně vzniklé náklady související s konáním zájezdu a uhradit platby ke dni zmíněném v cestovní smlouvě. Platba se považuje za uhrazenou v okamžiku připsání dané částky na daný účet. CA nenese odpovědnost za následky pozdní platby zálohy nebo doplatku ze strany zákazníka.

Služby
CA si vyhraňuje právo na vyúčtování služeb spojených se zpracováním nabídek pokud si klient nakonec zakoupí zájezd u jiného prodejce než je CA ORCHIDEA.

Cestovní pojištění
Cestovní pojištění není pro klienta povinné, nicméně agentura i CK ho vždy doporučují. Pokud zvolíte pojištění přímo od pořádající CK, delegát v místě vašeho pobytu bude na případnou pojistnou událost lépe připraven, protože je na příslušný produkt pojištění proškolen. Klient si však může pojištění zakoupit i kdekoli jinde dle svého rozhodnutí. Pojistné podmínky jednotlivých pojišťoven se různí, ať už výší plnění zdravotního pojištění, tak zahrnutím storno poplatků, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění zavazadel, připojištěním sportů apod.Pozor také na výluky z pojistky – např. určitý stupeň těhotenství, dlouhodobé onemocnění aj. Za volbu cestovního pojištění CA nenese odpovědnost.

Individuální dovolená
Při sjednávání individuálních rezervací a pronájmů působí v některých případech CA ORCHIDEA v roli prostředníka. Případný smluvní vztah vzniká mezi zákazníkem a poskytovatelem ubytování. Informace o poskytovateli ubytování jsou u těchto rezervací vždy uvedeny.

Cestovní doklady
Zákazník je informován o konkrétním způsobu předání všech potřebných dokladů, jako je ubytovací poukaz, letenka atd. zhruba jeden týden před začátkem zájezdu, kdy obdrží od CA nebo CK pokyny k odletu či odjezdu.
Pokyny jsou zasílány e-mailem nebo poštou dle přání zákazníka.
Zákazník je povinen mít platný cestovní pas s dostatečnou dobou platnosti, tak jak je vyžadováno danou zemí, popřípadě platný OP, pokud se jedná o zemi ze Shenghenského prostoru. Zákazník si rovněž musí před odjezdem vyřídit všechny vízové formality, pokud to země vyžaduje a zjistit podmínky pro vstup do dané destinace. Veškeré potřebné informace lze najít na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR (www.mzv.cz). V případě nejasností Vám ochotně poradí náš pracovník.

Storno podmínky
Před podepsáním smlouvy a zaplacením zálohy může zákazník zájezd stornovat bez stornopoplatků. Poté se vše řídí storno podmínkami pořádající CK a jejími skutečně vzniklými náklady za zprostředkovávání zájezdu. Zrušení objednávky musí zákazník doručit e-mailem či faxem do CA, která celou věc předává neprodleně k vyřízení CK. V případě změny cestovní smlouvy ze strany klienta ( zrušení fakultativních služeb, změna místa odjezdu, storno zájezdu ) je prodejce oprávněn účtovat manipulační poplatek ve výši 500 - 1 000 Kč/smlouva. Stornovací poplatky za pojištění - v případě storna osoby, která má zakoupeno cestovní pojištění, jsou účtovány 100% stornopoplatky z ceny za pojištění. Stornovací poplatky za objednané parkování činí 100% z ceny zakoupeného parkování. Pokud zákazník hradí celou nebo část zájezdu prostřednictvím benefitů společnosti Edenred, Sodexo - Flexi pass, Benefity a.s., Benefit Plus, Up - Gallery Beta aj. a odstoupí od smlouvy, případně jeho zájezd nemůže být uskutečněn, bude mu vrácena tato platba pouze ve formě dárkového poukazu na zakoupení dalšího zájezdu.

Reklamace
CA ze zákona nezodpovídá za kvalitu poskytnutých služeb ze strany CK a také za ni nemůže reklamace vyřizovat. Zákazník však může reklamaci k zájezdu předat písemně CA, která ji postoupí pořádající CK a bude zákazníkovi nápomocna s jejím vyřízením. Lhůta pro uplatnění reklamace je do měsíce od skončení zájezdu, popřípadě ode dne, kdy měl zájezd skončit.
K reklamaci doporučujeme přidat reklamační protokol z místa pobytu podepsaný delegátem CK, fotodokumentaci apod. CK je povinna se k reklamaci vyjádřit ve lhůtě stanovené zákonem.

Ochrana osobních údajů
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. CA prohlašuje, že zpracovává osobní údaje na základě smlouvy se správcem, tedy pouze v rozsahu a za podmínek, které stanovil správce (pořádající CK, pojišťovna apod.). CA dále prohlašuje, že poskytnuté údaje jsou chráněny ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. a budou sloužit výhradně a pouze jen pro potřeby CA. Odesláním nezávazné objednávky či podepsáním cestovní smlouvy dává zákazník CA souhlas se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů na dobu neurčitou. Zákazník může kdykoli písemně zrušit svůj souhlas a jeho data budou z databáze CA vymazána.

 

Vytvářím objednávku...